ב"ה
Today is יום רביעי, י תשרי, תשפ"ג (October 5, 2022)

3 Chapters:
הל' בכורים. פרק ג-ה
1 Chapter:
הל' זכיה ומתנה פרק ב
Sefer Hamitzvos:
מל"ת קמט. מ"ע קלב

   
For help with
Windows Media Player or Real Player
Click Here
Rambam L'Am Online brought to you by
770 live.com רמב"ם לעם אונלין באדיבות
Complete set may be purchased direct
from the publisher "Mosad Horav Kook" P.O.B. 642, Jerusalem
Credit cards accepted
  ניתן לרכוש הסדרה ישירות אצל המו"ל
מוסד הרב קוק ירושלים קרית - משה
.ת.ד 642 ירושלים
ניתן להשתמש בכרטיסי אשראי
Phone: 02-6526231 :.טל
Fax: 02-6526968 :פקס


יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד